OVER ONS

algemene voorwaarden

ALGEMEEN

Artikel 1

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder facilitair bedrijf: iedere natuurlijke of rechtspersoon die betrokken is bij het realiseren van Live Communication projecten.

Onder realiseren van Live Communication projecten wordt verstaan: alle ondersteunende activiteiten die nodig zijn om beurzen, tentoonstellingen, congressen, evenementen of andere vormen van Live Communication mogelijk te kunnen maken.

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van alle offertes van het facilitair bedrijf, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, ongeacht of zij strekken tot levering van goederen, dan wel van andere prestaties, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders met het facilitair bedrijf overeengekomen.

Tenzij zulks uitdrukkelijk door het facilitair bedrijf is aanvaard, gelden eventueel door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden niet.

Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op eventuele door de opdrachtgever nadere mondelinge, telefonisch, schriftelijke, per telefax, e-mail of op andere wijze gegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging door het facilitair bedrijf.

Onder het begrip ‘werk’ zijn ook leveringen van afzonderlijk materiaal in huur of koop begrepen.

 

OFFERTE, PRIJSAANPASSING, TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

Artikel 2

1. Offertes worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.

2. De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van de offerte het facilitair bedrijf heeft bereikt.

3. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand zodra het facilitair bedrijf aan de opdrachtgever heeft bericht met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

4. Offertes geschieden schriftelijk.

5. Overeengekomen afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk zijn overeengekomen. De overeengekomen afwijkingen gelden slechts voor één opdracht.

6. Het facilitair bedrijf kan niet aan een offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, of onderdeel hiervan een kennelijke verschrijving of vergissing bevat.

7. Het facilitair bedrijf is niet gehouden een wijziging van de opdracht uit te voeren dan nadat het de wijziging schriftelijk heeft bevestigd en de opdrachtgever alle extra kosten zal vergoeden die voor het facilitair bedrijf uit deze wijziging voortvloeien.

Artikel 3

1. Van de offerte van het facilitair bedrijf maakt deel uit een beschrijving volgens hetwelk het facilitair bedrijf verplicht is het werk uit te voeren en op te leveren.

2. De opdrachtgever dient zoveel mogelijk beschikbaar te zijn voor overleg terzake van de uitvoering van het ontwerp van het werk en de uitvoering van de in lid 1. bedoelde beschrijving.

3. Indien de in lid 1. bedoelde beschrijving nog keuzemogelijkheden inhoudt voor de uitvoering van het ontwerp, dient de opdrachtgever het facilitair bedrijf tijdig van de door hem gemaakte keuzes op de hoogte te brengen. Ingeval voormelde mededeling door de opdrachtgever niet tijdig plaatsvindt, is het facilitair bedrijf niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende vertraging en/of schade.

4. Het na het tot stand komen van de overeenkomst overeengekomen meerwerk en de gevolgen hiervan voor de offerte zullen door het facilitair bedrijf schriftelijk worden vastgelegd en aan de opdrachtgever worden bevestigd. Indien de opdrachtgever niet binnen een week na ontvangst van vorenbedoelde schriftelijke bevestiging reageert, wordt hij geacht met deze schriftelijke bevestiging in te stemmen.

5. Alle beschrijvingen, berekeningen, schetsen, schema’s, ontwerpen, tekeningen en modellen die door het facilitair bedrijf zijn vervaardigd, blijven eigendom van het facilitair bedrijf en mogen zonder schriftelijke toestemming van het facilitair bedrijf noch geheel, noch gedeeltelijk verveelvoudigd worden dan wel aan derden worden getoond of ter beschikking worden gesteld of voor welk doel dan ook worden gebruikt en dienen op het eerste verzoek van het facilitair bedrijf aan het facilitair bedrijf te worden teruggegeven. De opdrachtgever is tegenover het facilitair bedrijf aansprakelijk voor alle schade ontstaan doordat derden de tekeningen en overige vermelde bescheiden te zien of ter beschikking krijgen.

6. De opdrachtgever staat jegens het facilitair bedrijf in voor de juistheid van de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, beramingen en andere gegevens. In verband met deze gegevens aanvaardt het facilitair bedrijf geen enkele aansprakelijkheid.

7. Indien het facilitair bedrijf producten vervaardigt naar tekeningen, modellen of in het algemeen naar aanwijzingen die aan het facilitair bedrijf door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, garandeert hij dat de te leveren producten in Nederland of in het land van bestemming geen inbreuk maken op intellectueel of industrieel eigendomsrecht. De opdrachtgever verbindt zich het facilitair bedrijf volledig te vrijwaren van alle aanspraken van derden te dezer zake. Van alle aanspraken van derden op grond van een inbreuk op enig intellectueel of industrieel eigendomsrecht zal het facilitair bedrijf de opdrachtgever onverwijld in kennis stellen. Het facilitair bedrijf zal bij ontvangst van dergelijke bezwaren het recht hebben de vervaardiging en de levering van de producten te staken en van de opdrachtgever vergoeding te vorderen van alle schade en/of kosten die uit dien hoofde voor het facilitair bedrijf mochten ontstaan, zonder dat het facilitair bedrijf zelf tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

PRIJZEN

Artikel 4

1. Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.

2. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen van het facilitair bedrijf:

gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte geldende hoogte van inkoopprijzen, vrachtkosten, verzekeringspremies en andere kosten;

gebaseerd op levering vanaf het vestigingsadres van het facilitair bedrijf, magazijn of andere opslagplaats;

exclusief btw, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;

vermeld in euro’s. Eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.

3. Ingeval van verhoging van een of meer kostprijsbepalende factoren na het uitbrengen van een offerte is het facilitair bedrijf gerechtigd deze door te berekenen aan de opdrachtgever voor zover de verhoging het facilitair bedrijf ten tijde van het uitbrengen van de offerte in redelijkheid niet bekend kon zijn, tenzij uitdrukkelijke vaste prijzen zijn overeengekomen.

4. Bij samengestelde offertes bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in de offerte vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

KOSTEN, VERGOEDINGEN

Artikel 5

1. Indien geen overeenkomst tot stand komt tussen het facilitair bedrijf en de opdrachtgever is deze laatste gehouden alle kosten van ter voorbereiding van deze overeenkomst gemaakte foto’s, ontwerpen, maquettes, modellen, tekeningen etc. te betalen aan het facilitair bedrijf.

2. Indien wel een overeenkomst tot stand komt zijn de in lid 1. bedoelde kosten inbegrepen in de overeengekomen prijs.

3. Indien geen overeenkomst tot stand komt, doch de opdrachtgever van het ontwerp geheel of gedeeltelijk gebruik wenst te maken ter uitvoering in eigen beheer of door derden, is hij daarvoor aan het facilitair bedrijf een in redelijkheid door laatstgenoemde vast te stellen vergoeding verschuldigd.

INSPECTIE

Artikel 6

1. De opdrachtgever is verplicht het op te leveren werk vóór oplevering van het Live Communication project te inspecteren op de goede conditie ervan.

2. Reclames dienen bij het inspecteren onverwijld aan het facilitair bedrijf te worden gemeld.

Daarin wordt binnen redelijke termijn door het facilitair bedrijf voorzien, waarna wederom inspectie plaatsvindt.

3. Ingeval niet tijdig inspectie plaatsvindt of bij afwezigheid van reclames na tijdige inspectie, heeft het facilitair bedrijf voldaan aan zijn verplichtingen tot oplevering.

OPLEVERING, EIGENDOM

Artikel 7

1. Na de oplevering is de opdrachtgever gerechtigd het werk in gebruik te nemen.

De opdrachtgever is verplicht het werk, in eigendom toebehorend aan het facilitair bedrijf, aan het facilitair bedrijf af te leveren in de staat waarin het opgeleverd was, zo spoedig mogelijk na afloop van de beurs, de tentoonstelling, het congres, of het evenement doch ten hoogste 12 uur daarna.

2. Het facilitair bedrijf is verplicht het af te leveren werk te inspecteren op de goede conditie ervan.

3. Het opgeleverde werk blijft eigendom van het facilitair bedrijf, evenals het auteursrecht op het ontwerp, de ter voorbereiding gemaakte foto’s, ontwerpen, maquettes, modellen, tekeningen etc., een en ander voor zover uit de offerte niet het tegendeel blijkt.

4. Blijkt uit de overeenkomst dat het werk in eigendom wordt overgedragen aan de opdrachtgever, dan geschiedt deze eigendomsoverdracht bij en door de oplevering, onverminderd het in lid 5. bepaalde.

5. Ingeval het werk bestemd is om in eigendom aan de opdrachtgever te worden overgedragen, behoudt het facilitair bedrijf zich die eigendom voor tot het tijdstip waarop het gehele uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedrag is betaald, in welk geval de eigendom overgaat ter gelegenheid van de laatste betaling.

Zolang het eigendom van het werk niet naar de opdrachtgever is overgegaan, is deze niet bevoegd het werk of delen daarvan te verpanden of aan derden daarop enig ander recht te verlenen.

6. De opdrachtgever is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van het facilitair bedrijf te bewaren.

7. Het facilitair bedrijf is te allen tijd gerechtigd om de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de opdrachtgever aanwezig zijn, bij de opdrachtgever of diens houder weg te (doen) halen indien de opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. In dat geval zal de opdrachtgever het facilitair bedrijf te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken van het facilitair bedrijf en/of ter uitoefening van de rechten van het facilitair bedrijf. Indien de opdrachtgever, ondanks schriftelijke aanmaning, weigert zijn medewerking aan het terughalen van de geleverde zaken te verlenen, verbeurt hij een boete van € 500,- per dag dat hij hiermee in verzuim is/blijft.

8. Het facilitair bedrijf heeft het recht om zaken van de opdrachtgever die het onder zich heeft onder zich te houden totdat al hetgeen de opdrachtgever aan het facilitair bedrijf verschuldigd is, is betaald, ongeacht of de door de opdrachtgever verstrekte opdrachten betrekking hebben op de vermelde of op andere zaken van de opdrachtgever. Het recht van retentie heeft het facilitair bedrijf ook in geval van faillissement van de opdrachtgever.

RISICO

Artikel 8

1. Na oplevering is het gehele werk volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever tot het moment van aflevering door deze aan het facilitair bedrijf.

2. De opdrachtgever/houder is verplicht iedere vermissing, diefstal, verlies of beschadiging met betrekking tot in het werk gebruikte goederen van het facilitair bedrijf ten spoedigste aan het facilitair bedrijf te berichten en is gehouden de schade aan die goederen ontstaan, volledig te vergoeden, ongeacht de oorzaak daarvan.

3. Het transport van zaken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

4. Indien uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat het risico van transport voor rekening van het facilitair bedrijf komt, dan is het facilitair bedrijf niet gehouden tot verdere schadeloosstelling dan maximaal € 100,- per m3, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 9

1. Goederen van de opdrachtgever, die bestemd zijn om te worden gebruikt bij het ontwerpen van het werk of overeenkomstig de bepalingen van het bestek bestemd zijn om te worden gebruikt bij de uitvoering van het werk, dienen door de opdrachtgever tijdig bij het facilitair bedrijf of op de plaats van het werk ter beschikking van het facilitair bedrijf gesteld te worden.

2. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade opkomend aan de zijde van het facilitair bedrijf en voortvloeiend uit het niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomen van de verbintenis strekkende tot het ter beschikking van het facilitair bedrijf stellen van de in lid 1. bedoelde goederen, ongeacht de oorzaak van het niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomen.

3. De goederen van de opdrachtgever, die overeenkomstig de bepalingen van het bestek bestemd zijn om te worden gebruikt bij de uitvoering van het werk, alsmede de goederen van de opdrachtgever welke bestemd zijn om in, aan, op of bij het werk te worden tentoongesteld, zullen door het facilitair bedrijf slechts naar de plaats van het werk worden vervoerd, indien zulks schriftelijk is overeengekomen. De kosten van dit vervoer komen ten laste van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4. Tijdens het vervoer als in lid 3. bedoeld alsmede tijdens het laden, het lossen en het verblijf in de ruimte waarin het Live Communication project plaats vindt, is het risico van die goederen geheel voor de opdrachtgever.

Het facilitair bedrijf is niet tot enige uitkering aan de opdrachtgever gehouden in geval van vermissing, diefstal of beschadiging van de goederen, tenzij de oorzaak daarvan bestaat in opzet of grove schuld van het facilitair bedrijf.

5. In de gevallen dat de goederen van de opdrachtgever door het facilitair bedrijf tegelijk met goederen van deze laatste worden vervoerd, is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die ontstaat aan goederen, transportmiddelen of personen in dienst van het facilitair bedrijf tengevolge van enig gebrek, hoe ook genaamd, aan de goederen van de opdrachtgever.

De opdrachtgever vrijwaart bovendien het facilitair bedrijf voor de aansprakelijkheid tot vergoeding van de schade opkomend aan de zijde van derden ten gevolge van zo’n gebrek.

6. De kosten van in- en uitpakken, montage en demontage van de in lid 1. bedoelde goederen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 10

Het facilitair bedrijf is niet aansprakelijk voor schade bij de opdrachtgever en/of derden, hetzij voortkomende uit het niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomen van de verbintenis strekkende tot het ontwerpen van het werk of tot uitvoering en in gebruik geving van het werk, hetzij ten gevolge van enig gebrek hoe ook genaamd en wanneer ook ontstaan aan het werk, hetzij ten gevolge van enige andere oorzaak verband houdende met de overeenkomst tussen partijen, tenzij veroorzaakt door opzet of grove schuld van het facilitair bedrijf.

OVERMACHT

Artikel 11

Onder overmacht aan de zijde van het facilitair bedrijf wordt in ieder geval verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop het facilitair bedrijf geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor het facilitair bedrijf niet in staat is haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.
Onder overmacht valt in ieder geval: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, overheidsmaatregelen, storingen in de levering van energie en tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis door de organisator van de beurs, tentoonstelling, het congres of het evenement, of door de exploitant van de daarvoor bestemde lokaliteit.

Ingeval van overmacht is het facilitair bedrijf niet in verzuim en wordt het overeengekomen moment van oplevering verlengd met de periode,

gedurende welke het facilitair bedrijf door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.

3. Voorzover de overeenkomst als gevolg van overmacht binnen redelijke termijn niet kan worden uitgevoerd, heeft zowel het facilitair bedrijf als de opdrachtgever het recht om de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte door een enkele schriftelijke kennisgeving aan de ander partij te ontbinden, evenwel zonder deswege tot enige schadevergoeding gehouden of gerechtigd te zijn. Bij een gedeeltelijke uitvoering is de opdrachtgever een evenredig deel van de overeengekomen prijs verschuldigd.

Ook ingeval door overmacht de oplevering zodanig wordt vertraagd dat oplevering niet vóór de opening van de beurs, de tentoonstelling, het congres of het evenement kan plaatsvinden, zijn zowel de opdrachtgever als het facilitair bedrijf bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In beide gevallen heeft het facilitair bedrijf slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.

4. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de macht van het facilitair bedrijf, onverschillig of een dergelijke omstandigheid ten tijde van het aangaan van de overeenkomst was voorzien, waardoor het facilitair bedrijf in redelijkheid niet of niet tijdig aan zijn leveringsverplichting kan voldoen.

BETALING

Artikel 12

1. Betaling van de tussen partijen overeengekomen prijs dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De op de bank/giroafschriften van het facilitair bedrijf aangegeven betalingsdag is bepalend.

Zulks laat onverlet de bevoegdheid van het facilitair bedrijf om tijdens de uitvoering of in het gebruik van het werk door de opdrachtgever de betaling van een voorschot op die prijs te vorderen.

Betaling van dit voorschot dient te geschieden binnen tien dagen nadat het desbetreffende bedrag bij factuur in rekening is gebracht.

Indien enig factuurbedrag c.q. enige voorschotnota onbetaald is gebleven, heeft het facilitair bedrijf het recht verdere werkzaamheden op te schorten. Eventuele geschillen geven de opdrachtgever niet het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

2. Iedere betaling van de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door het facilitair bedrijf gemaakte vorderingskosten en/of administratiekosten, vervolgens ter voldoening van de door de opdrachtgever verschuldigde rente en wordt daarna in mindering gebracht op de oudst openstaande vorderingen.

3. Indien de betalingen bedoeld in leden 1. en 2. niet binnen de betalingstermijnen hebben plaatsgevonden, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim over het openstaande gedeelte van het factuurbedrag vanaf de vervaldatum der betaling, zonder voorafgaande ingebrekestelling.
De opdrachtgever is per maand de contractuele rente van 1,5% per maand verschuldigd aan het facilitair bedrijf. Een gedeelte van een maand zal voor een volle gerekend worden.
De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het verschuldigde bedrag.

ONTBINDING

Artikel 13

1. De overeenkomst wordt ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest.

2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door het facilitair bedrijf geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

INVORDERINGSKOSTEN, ONDERPAND

Artikel 14

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die het facilitair bedrijf maakt – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag – komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 15

Tot zekerheid voor betaling van al hetgeen de opdrachtgever aan of ten behoeve van het facilitair bedrijf verschuldigd is, heeft deze laatste een retentierecht op alle goederen van de opdrachtgever, die bij het ontwerpen of bij de uitvoering van het werk gebruikt zijn of die daarin, daaraan of daarop of daarbij tentoongesteld zijn.

TOEPASSELIJK RECHT

Artikel 16

De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en het facilitair bedrijf wordt beheerst door het Nederlands recht.
Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en het facilitair bedrijf voortvloeien zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement waar het facilitair bedrijf is gevestigd. Het facilitair bedrijf heeft het recht om een geschil ook aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever voor te leggen.

Geschillen tussen twee facilitaire bedrijven zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement van het vorderende facilitair bedrijf.

© 2012 MC WORX all rights reserved

MC WORX

Project van de aflopen 2 jaar op het gebied van beursstands, interieurontwerp, bewegwijzering en huisstijl ontwerp. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in (responsive) websites en aktiesites